Предмет и обухват

Предмет конкурса је израда идејног архитектонско-урбанистичког решења нове зграде Факултета примењених уметности у Београду на локацији Карађорђева бр. 15 у Београду .

Обухват конкурса представља локација која је Изменом и допуном Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Крађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 76/21) предвиђена за фазну реализацију архитектонско-урбанистичког конкурса – грађевинске парцеле Ј4-2 и СА-1 (Зона 1) и грађевинска парцела СП7-2 као предмет анкетне просторно-програмске провере (Зона 2).

Грађевинска парцела Ј4-2 намењена је за површине јавне намене  - високошколска установа Факултет примењених уметности.

Грађевинска парцела СА-1 планирана је као интегрисана колско-пешачка стаза за приступ грађевинским парцелама Ј4-2 и Ј9-1.

Грађевинска парцела СП7-2 планирана је као јавна површина специфичних захтева (степениште и вертикално шинско возило – коси лифт, пешачки приступ подземним етажама објекта Градске галерије, приступ лагуму..).

01 FPU program          

Слика 1  - Катастарски план са обухватом конкурса                   Слика 2  - Ортофото снимак са обухватом конкурс

 

Повод и циљ

Повод за расписивање конкурса је потреба за унапређењем и јачањем капацитета универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом  постојећих објеката и њиховим опремањем која је идентификована и анализирана кроз пројекат „Унапређење и јачање капацитета универзитетског образовања“. Општи циљ пројекта је да се унапреде капацитети универзитетског образовања Републике Србије, кроз специфичне циљеве: (1) Изградња, доградња и опремање објеката универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом постојећих објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, (2) Побољшање квалитета и услова образовања на факултетима универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, (3) Имплементација савремених стандарда одрживе изградње и коришћења објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У складу са исказаним потребама за унапређење капацитета универзитетског образовања Републике Србије, универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Министарству просвете, науке и технолошког развоја поднете су иницијативе међу којима и иницијатива за изградњу и реконструкцију објеката Универзитета уметности: Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности.

Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење новог објекта за потребе Факултета примењених уметности у Београду, које кореспондира са окружењем, прилагођено је вредностима амбијента и које одговара функционалним потребама ове институције.     

02 FPU program

Слика 3  Локација нове  зграде ФПУ – обухват конкурса