УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу у својству аутора има једно или више стручних физичких лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине уз услов учешћа да барем један од аутора конкурсног рада поседује одговарајућу лиценцу за израду техничке документације за област архитектуре . Остали аутори у тиму могу бити архитекти , урбанисти, дипломирани инжењери архитектуре, мастер архитектуре или студенти архитектуре.

Учесници конкурса могу за израду конкурсног рада ангажовати и друге стручњаке специјалисте у појединим областима (сараднике и консултанте ), али се они не сматрају ауторима конкурсног рада. Сваки од учесника, појединац или група, има право учешћа на овом Конкурсу само са једним радом.

Особе које су учествовале у изради једног од конкурсних радова овог Конкурса као сарадници или консултанти не могу предати конкурсни рад самостално.

Страни учесници могу бити аутори или чланови ауторских тимова уколико испуњавају професионалне квалификације ,  имају високу стручну спрему из области архитектуре , уз услов да бар један члан тима поседују одговарајућу лиценцу  издату у складу са правилима које одређује Инжењерска комора Србије а у складу са чланом 162а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021).

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу или жирирању  Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

Сваки од учесника конкурса било појединац или група, има право учествовања на овом конкурсу само с једним радом и у оквиру само једног тима.

Обавезни услови за учешће на конкурсу:

- Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.

- Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене  расписом конкурса.

 

УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 31/2015).

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу.

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у електронској форми, а детаљна упутства за именовање докумената и начин означавања конкурсних прилога, дата су у поглављу 9.4.

Сви фајлови се предају у pdf формату.

Конкурсни радови  који нису припремљени и достављени у складу са овим упутствима могу бити дисквалификовани из даље евалуације.

Садржај конкурсног рада обухвата:

1.   Свеску са текстуалним образложењем и умањеним графичким прилозима

2.   Графичке прилоге

3.   Материјал за електронску изложбу

4.   3Д модел за 3Д штампу

5.   3Д анимацију

                 

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на српском језику или енглеском језику.

Ниво разраде предложеног идејног архитектонскоg решења треба да буде на таквом нивоу да се може применити у следећим фазама израде техничке документације –урбанистички пројекат .

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе следећу документацију:

 

Свеска са текстуалним образложењем и умањеним графичким прилозима 

Свеска се предаје у .pdf формату, димензија 42x29.7цм (А3, хоризонтално оријентисаних страница (и),

са илустрацијама у резолуцији 150 dpi.)

Свеска треба да садржи:

Текстуални део којим се описује архитектонско урбанистички  концепт и образлаже решење.

Садржај текстуалног дела је следећи:

 • Приказ урбанистичког решења , однос према окружењу
 • Концепт саобраћајног решења - колски, бициклистички и пешачки приступи објекту
 • Опис и образложење решења - архитектонски концепт
 • Функционални распоред - опис појединих просторних целина и међусобне финкционалне везе
 • Прелиминарни предлог примењених техничких системa, укључујући концепт енергетске ефикасности
 • Опис примењених грађевинских материјала имајући на уму CO2 footprint
 • Предлог конструктивног решења
 • Еколошки концепт
 • Текстуални опис се може допунити , дијаграмима и шемама које објашњавају поједине елементе конкурсног решења
 • Све графичке прилоге сведене на А3 формат
 • Табела 1 Табеларни приказ остварених површина са рекапитулацијом по просторно-програмским целинама табела бр.1 (дата у конкурсним подлогама и табелама)
 • Табела 2 Остварени урбанистички параметри табела бр.2 (дата у конкурсним подлогама и табелама)
 • Табела 3 Процена инвестиционе вредности табела бр.3 (дата у конкурсним подлогама и табелама)

 

Графички прилози

                Конкурсно подручје у контексту ширег и непосредног окружења

-               Ситуациони приказ планиране изградње и уређења     - кров                              Р=1:500

-               Ситуациони приказ планиране изградње и уређења     - партер                           Р=1:500

-               Ситуациони план крова са регулационим и нивелационим елементима             Р=1:200

-               Ситуациони план приземља са партерним уређењем                                            Р=1:200

-               Све основе                                                                                                                   Р=1:200

-               Карактеристични пресеци                                                                                         Р=1:200

-               Сви изгледи                                                                                                                 Р=1:200

-               3Д прикази решења из задатих праваца и по избору конкурената

       * Додатни прилози по избору учесника - фотографије макете, просторни дијаграми и сл .

Материјал за електронску изложбу

У .јпг формату, укупно 5 прилога, 2000px-ширине-хоризонтално оријентисаних у RGB систему, у резолуцији 150 PPI.  На сваком прилогу треба написати шифру рада. Ови прилози такође морају бити анонимни са јединственом шифром, дефинисаном у поглављу 9.4. 

 

3Д модел за 3Д штампу

У .skp формату приредити модел објекта за 3Д штампу према смерницама из конкурсних подлога.

 

3Д  АНИМАЦИЈА у трајању до 1 минута

Напомена:

Графички прилози  предају се као фајлови у .pdf формату, димензија 70x100 цм (Б1), у резолуцији 150 PPI.

Ниво разраде предложеног идејног архитектонско решења треба да буде на нивоу да се може применити у следећим фазама израде техничке документације  (ИДР) Идејно решење за локацијске услове.

Сви прилози морају  бити анонимни са јединственом шифром, дефинисаном у поглављу 9.4. 

Сав материјал се доставља у zip фолдерима до 25MB.

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

 

НАЧИН ТЕХНИЧКО-ОБЛИКОВНЕ ОБРАДЕ КОНКУРСНОГ РАДА

Сви графички прилози, сваки лист у свесци и плакати морају бити означени јединственом шифром у горњем десном углу сваког листа (Arial font, Bold, величине 50pt за графичке прилоге, односно 24pt за свеску). Јединствена шифра се обавезно састоји од два слова и пет арапских бројева, које бира аутор. Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу. Фонт текстова у свесци је Arial, величине 11pt.  Језик конкурса је српски или енглески.

Конкурсни рад се предаје:

у запакованом/компримованом фолдеру (електронски .zip, не већи од 25 MB), искључиво назван изабраном шифром  од пет арапских бројева и два слова (нпр: АБ12345).

Уколико је садржај конкурсног рада већи од 25МB, могуће је формирати и други запакован фолдер, који је неопходно именовати редним бројем у наставку изабране шифре, нпр: АБ12345_1 и АБ12345_2.

Запакован/и („зипован“) фолдер/и, не већи од 25 МB, треба да садрже/и:

 • Свеску са текстуалним образложењем и графичким прилозима, димензија 42x29.7цм (А3), дефинисану у поглављу 3 под 1. у .pdf формату
 • Графичке прилоге, дефинисане у поглављу3 под 2., у .pdf формату
 • Материјал за електронску изложбу, дефинисан у поглављу 3 под 3., у .jpg формат
 • 3Д модел за 3Д штампу, дефинисан у поглављу 05 под 4., у .skp формат
 • Посебан запакован („зипован“) фолдер, не већи од 25 МB, доставља се одвојено са ознаком изабране шифре уз додатак речи ''анимација'' (нпр. „АБ12345_анимација“) и треба да садржи: 3Д АНИМАЦИЈУ у трајању до 1 минута

   Учесник конкурса предаје конкурсни рад електронски, на линк: https://konkurs-fpu.rs;

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 11.02 2021. године до 23:59 часова (GMT +1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран. Сваком учеснику дозвољава се предаја само једног конкурсног рада без варијантних решења. По истеку рока за подношење конкурсних радова, учесник конкурса не може да повуче нити да мења свој конкурсни рад.

Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву и димензији  је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Све датотеке морају бити без вируса и неоштећене без ознака које би нарушиле анонимост учесника.

 

САДРЖАЈ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА – АУТОРСКА КОВЕРТА

Уз електронску предају конкурсног рада, учесник је обавезан поштом послати запечаћену непрозирну коверту која носи назнаку „АУТОР“ и која је на полеђини означена изабраном шифром рада од два слова и пет арапских бројева, фонт Arial, Bold, 24pt. Коверта се шаље на адресу: Удружење архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а/III, 11 000 Београд, Република Србија. На коверти не сме писати име аутора, да се не би нарушила анонимност. 

У коверти треба да се налази:

Текстуални документ у А4 формату који садржи:

-      Попуњен прилог расписа АУТОРСКА КОВЕРТА,

/формулар Изјаве учесника дат је као документ у склопу Конкурсне документације/

-      Одштампан један плакат за електронску изложбу, сведен на димензију 29.7x 21цм (А4), хоризонтално орјентисан (било који од 5 плаката за ел- изложбу, сведен на А4).

Крајњи  рок за слање коверте је 11.02.2022.године до 23:59 часова (GMT +1).

Осигуравање анонимности приликом слања коверте „АУТОР“ путем поште, могуће је остварити:

- слањем обичном поштом без повратнице са одговарајућим бројем поштанских маркица (зависно од земље пошиљаоца);

- отварањем поштанског претинца за пријем повратнице;

- слањем путем услуге брзе поште (DHL, Fed Ex,…) коверта „АУТОР“ унутар коверте за слање на којој нема назнаке шифре АУТОРА.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 • Почетак конкурсног рока/ датум оглашавања .................................................................12.10. 2021.
 • Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб странице Удружења Архитеката Србије:

www.u-a-s.rs или са линка:  https://konkurs-fpu.rs;

Питања у вези конкурса учесници могу поставити до......................................................15.12.2021.

 • Питања и захтеви за додатним информацијама или појашњењима достављају се искључиво преко званичне интернет странице: https://konkurs-fpu.rs;
 • Одговори жирија на постављена питања, искључиво само на питања у вези са расписом и програмом конкурса, објавиће се на званичној интернет страници Конкурса до ......................25.12.2021.
 • Крајњи рок за подношење конкурсних радова је ................11.02.2022.године до 23:59 часова (GMT +1).
 • Објављивање резултата конкурса је најкасније до .............28.02.2022. године до 23:59 часова (GMT +1).
 • Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења Архитеката Србије: u-a-s.rs и на https://konkurs-fpu.rs;
 • Награђени и ненаграђени радови, у електронском формату биће постављени на интернет страни Удружења архитеката Србије u-a-s.rs и на https://konkurs-fpu.rs; у року од 30 дана од дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, награда, име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс.

 

ВРСТА И ВИСИНА НАГРАДА

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова  и уколико исти задовољавају пропозиције

конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 40.000,00 USD

према следећој расподели:

-               Прва награда                       20.000,00 USD

-               Друга награда                      10.000,00 USD

-               Трећа награда                        5.000,00 USD

-               Два откупа од по                   2.500,00 USD

укупан фонд нето награда:              40.000,00 USD

* Напомена : награде и откупи у нето износу се исплаћују по курсу USD

 UN Operational Rates of Exchange или скраћено UNORE курс, на дан исплате ауторима/ауторским тимовима.

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

 

САСТАВ ЖИРИЈА

Председник жирија:

проф. емеритус Бранислав Митровић, архитекта

Чланови жирија:

ванр. проф. Александру Вуја, архитекта     

проф. Маруша Зорец, архитекта

Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда

проф. Горан Чпајак, декан Факултета примењених уметности

Консултант

др Марија Лалошевић, архитекта, Урбанистички завод Београда

Известиоци :                    

Слађана Миливојевић , архитекта

Ивана Мркоњић , архитекта

Секретаријат жирија:

Удружење Архитеката Србије

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА

Конкурсни радови  ће се оцењивати према следећим критеријумима:

Просторни концепт и архитектонски израз

Како решење испуњава циљ стварања међународно значајне високошколске установе.

Како се предложено решење односи на контекст и стварање идентитета - однос према просторно културно-историјској целини Косанчићев венац .

квалитет решења у односу на карактеристике и значај намене

јасан просторни концепт,  препознатљив у основној идеји

однос  према јавном градском простору

карактер и квалитет унапређења урбаног идентитета

урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике решења

однос према контексту, градитељском и културном наслеђу


Функцонално решење , испуњеност просторних захтева из програмског задатка
 

Стратегија и приступ просторним и амбијенталним захтевима објекта у погледу флексибилности и програмирања простора . Анализа и решавање концепта за употребу и одржавање објекта  укључујући приступ, кретање студената , наставника, посетилаца.

дистрибуција намена и садржаја у простору

функционалност предложеног решења


Одрживост,
енергетска ефикасност

Како се карактеристике предложног решења односе на еколошку и друштвену одрживост и њену усклађеност са циљевима одрживог развоја. Како се дизајн зграде односи на енергетску ефикасност и ефикасне операције током експлоатације. На који начин се бави циљевима одрживог развоја.

економичност решења у извођењу и експлоатацији

примена   еколошки   и   енергетски   одрживих   решења   очувања   и   унапређење квалитета животне средине (примена еколошког  дизајна)


Потенцијал за
даљу имплементацију пројекта

Техничка и финансијска  изводљивост предложеног решења

 

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

О свом раду жири подноси Извештај који садржи образложење за избор награђених и откупљених радова и одлуку о расподели награда  као и смернице за даљу разраду првонаграђеног конкусног рада.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих заједничких ауторских права. Ауторска права Учесника дефинисана су у складу са законом којим се уређују ауторска и друга сродна права.

Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа Наручиоцу пренос имовинских права аутора уколико је предметни рад награђен или откупљен. Аутор/и , учешћем на конкурсу прихватају да поступе у складу са закључцима и препорукама Жирија конкурса који ће бити наведени у Извештају Жирија конкурса у вези даље реализације награђеног рада. Aутор прихвата да у даљој разради  поступи у складу са сугестијама жирија и  евентуалним програмским и техничким променама пројектног задатка  и  прилагоди решење за потребе даљих фаза разраде.

Наручилац ће током даље разраде консултовати ауторе награђеног рада који је одабран за даљу разраду. Аутор је обавезан да поштује услове израде планске и техничке документације и спровођење измене које су потребне ради прилагођавања просторним и техничким могућностима и ограничењима који из тога проистекну. Свака евентуална даља сарадња Наручиоца и ауторског тима  биће регулисана посебним уговором.

Даља разрада пројекта спроводи се у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021),

и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019)

Аутори задржавају право на публиковање својих радова.

Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише резултате конкурса.

43 FPU program

Слика 43 – Конкурсни обухват – шире окружење   Bing maps

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАСПИС СА УСЛОВИМА КОНКУРСА

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

I- Конкурсне подлоге и табеле

 • Катастарско-топографски план
 • Подлога
 • Ортофото са границама конкурсног обухвата и позицијама задатих праваца за монтаже
 • Материјал за 3Д модел
 • Табеле

Табела 1. Табеларни приказ остварених површина са рекапитулацијом по просторно-програмским  целинама

Табела  2. Остварени урбанистички параметри 

Табела  3. Процена инвестиционе вредости 

 • Прилог расписа АУТОРСКА КОВЕРТА

формулар Изјаве учесника дат је као документ у склопу Конкурсне документације

II-Конкурсни прилози

 • Измене и допуне ПДРа – текстуални и графички део
 • Геолошко-геотехничка документација
 • Постојеће стање ФПУ

Просторно  програмска анализа из 2020 – реконструкција, доградња и изградња објеката за потребе Факултета примењених уметности у Београду

Постојеће стање објеката факултета  са прегледом постојећих површина

Површине постојећих просторија Факултета примењених уметности

Архивски снимак постојећег објекта у Карађорђевој

Графика

 • Фотодокументација

Фотографије локације

Историјске фотографије

 • Фотограметријски снимак падине Косанчићев венац
 • Споменички статус простора
 • Текстови

Приказ подручја Београдске тврђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим процесима планирања

Приступ градитељској синтези на Косанчићевом венцу

 • Архитектонско-конзерваторска студија зграде Ђумрукане
 • Првонаграђени рад на Конкурсу за Градску галерију

У Београду, 12.10.2021.

Жири у саставу:

Председник жирија

проф. емеритус Бранислав Митровић, архитекта

Чланови жирија

ванр. проф. Александру Вуја, архитекта

проф. Маруша Зорец, архитекта

Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда

проф. Горан Чпајак, декан Факултета примењених уметности

Консултант

др Марија Лалошевић, архитекта, Урбанистички завод Београда